Fauna v okolí Radotína

Naučná stezka Radotín 
Zastávka č. 7 - Fauna v okolí Radotína (pdf, 1,8 MB)

Naučná stezka Radotín - Zastávka č. 7 - Fauna v okolí Radotína

Umístění tabule a přístřešku na portálu Mapy.cz: 
Nacházíme se v jednom ze zoologicky nejvýznamnějších a nejhodnotnějších území České republiky. Bohaté zastoupení zde mají druhy vázané na krasové dutiny, jeskyně a štoly.

Návštěvník může běžně potkat zejména spárkatou zvěř (jelena evropského, srnce obecného, prase divoké), která v této lokalitě nemá přirozeného nepřítele. Tato přemnožená zvěř následně způsobuje škody na lesním porostu. Ve Staňkovce se nachází stádo muflonů. Tento druh je nepůvodní a byl zde uměle vysazen. 

Avifauna je díky bohatým hnízdním příležitostem početnější než v sousedních oblastech, zejména pokud jde o pěvce. Převažují zde lesní a křovinné druhy ptáků, z nichž nejvýznamnější jsou datel černý, žluna zelená a šedá, lejsek malý, skřivan lesní, v oblasti pravidelně hnízdící včelojed lesní a holub doupňák. Zcela vzácně zde zahnízdí také ostříž lesní nebo luňák červený. Ze stepních ptáků je potřeba jmenovat především křepelku polní, pěnici vlašskou. Druhy vázané na skalnatý terén jsou zastoupeny především kavkou obecnou a poštolkou obecnou a velmi vzácně bělořitem šedým. 

Žluna zelená. Foto: Jan Hrubý
Žluna zelená
Foto: Jan Hrubý
Zdroj: Živočichové - Český kras - AOPK ČR (nature.cz)

Velmi hojné zastoupení mají bezobratlí, zejména ti, kteří jsou vázaní na suché, teplé vápencové výchozy. V celém Českém krasu bylo doposud zjištěno téměř 2200 druhů motýlů.

Významným biotopem v okolí Radotína je řeka Berounka. Během posledních let vybudovaly obce proti proudu čistírny odpadních vod, což vedlo ke zvýšení kvality vody v řece. V Berounce se vyskytuje přibližně 30 druhů ryb, mezi nimi i kriticky ohrožený úhoř říční. Hojně je zastoupená také škeble říční. Přirozenými rybími predátory jsou volavky popelavé. V zimě je rybí populace decimována nálety kormoránů velkých. Nejhojnějším vodním ptákem je zde ale kachna divoká. 

Obojživelníci jsou i přes poměrně silné znečištění vod zastoupeni mlokem skvrnitým, čolkem obecným, rapidně ubývajícím čolkem velkým a ojediněle také chladnomilnějším čolkem horským. Je zde možné nalézt až osm druhů žab. Mezi nejvýznamnější patří silná populace skokana skřehotavého v údolí Berounky a vcelku častá ropucha obecná a zelená. Aktuálně se na mnohé dříve neznámé lokality začíná šířit skokan štíhlý, kdežto jemu příbuzný skokan hnědý naopak ustupuje. 

Mlok skvrnitý. Foto: Hana Hofmeisterová
Mlok skvrnitý
Foto: Hana Hofmeisterová
Zdroj: Živočichové - Český kras - AOPK ČR (nature.cz)

Ropucha zelená 
Foto: Jan Hrubý
Ropucha zelená 
Na Berounce se vyskytují dva druhy hlodavců. První je bobr evropský, což je noční tvor, jehož přítomnost poznáme podle okousaných stromů podél břehů.

Bobr evropský
Bobr evropský (Castor fiber)
Foto: Encyclopædia Britannica, Eurasian beaver

Nutrie říční
Nutrie říční je na rozdíl od bobra invazivní druh, který si zvykl na soužití s lidmi a ztratil plachost
Foto: Pražský deník 

Vrápenec malý
Vrápenec malý
Foto: Petr Vodička, Wikipedie

Vápencové prostředí krasu, bohaté na skalní dutiny a jeskyně, je domovem pro letouny (netopýry a vrápence). V Českém krasu se jich vyskytuje 14 druhů. 

Staré stromy jsou nezbytné pro zachování biodiverzity, neboť poskytují úkryt a potravu celé řadě druhů živočichů, jako například největšímu brouku Evropy, roháči obecnému.

Roháč obecný
Roháč obecný

Roháč obecný na zahradě v Radotíně
Foto: Jakub Mareš
Roháč obecný na zahradě v Radotíně
Foto: Jakub Mareš

V okolí Radotína se vyskytují čtyři druhy hadů. Nejhojnějším je užovka podplamatá, která žije v blízkosti Berounky. Užovka podplamatá může připomínat zmiji, liší se však tvarem oka. Zatímco zmije má štěrbinové, tak užovky mají kruhovité, tzv. rybí oko. 

Užovka podplamatá
Užovka podplamatá
Foto: Petr Vlček, Český rozhlas Ostrava

V Radotínském potoce byl až do roku 2017 hojný kriticky ohrožený rak kamenáč, který se stal obětí račího moru.

Přímo v Radotíně se můžeme setkat s celou řadou ptáků. Nejhojnější zastoupení mají pěvci, zejména sýkory (koňadra a modřinka), dále pěnkava, vrabci a strnadi. Není ale výjimkou, že zahlédneme i káně lesní nebo volavku popelavou. V noci je možné slyšet houkat sovy, puštíka obecného a kalouse ušatého. Ve skalách v okolí Radotína hnízdí i výr velký. V neregulovaných březích Berounky hnízdí ledňáček říční.

Ledňáček říční. 
Foto: Ekolist.cz
Ledňáček říční
Foto: James WestFlickr

Tabule č. 7 a turistický přístřešek jsou umístěny na pozemcích společnosti Forestlaan

Logo společnosti Forestlaan
Zveřejněno: 01.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2000 x
Vytisknout