Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT. Kontaktním místem Czech POINT je i Úřad městské části Praha 16, který poskytuje ověřené výstupy na třech svých pracovištích:

Co Czech POINT nabízí:

logo czech pointKontaktní místa Czech POINT nyní poskytují tyto výstupy:

 1. Výpis z Katastru nemovitostí 
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z registru řidičů
 6. Výpis z insolvenčního rejstříku
 7. Zřízení datové schránky (DS)
 8. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS ze systému Czech POINT
 9. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do DS
 10. Přijetí podání podle živnostenského zákona
 11. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 12. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 13. Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
 14. Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů
 15. Vydání výpisu snímku z katastrální mapy
 16. další služby na stránkách Czech POINT

1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 

 • dostanete: úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv katastrálním území České republiky,
 • potřebujete vědět: pro hledání výpisu podle listu vlastnictví katastrální území a číslo listu vlastnictví; pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu; o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek a to tehdy, když je budova je dělena na jednotky (což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd.), pak je nutné znát nejen číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

 • dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku,
 • potřebujete vědět: IČ subjektu,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

 • úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku,
 • potřebujete vědět: IČ organizace,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Klient za tento výpis podle zákona zaplatí 100 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

 • dostanete: výpis z rejstříku trestů,
 • potřebujete: musíte předložit svůj platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem,
 • zaplatíte: 100 Kč za podání žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

5. Výpis z registru řidičů
1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. Na základě této novely lze zažádat o ověřený výstup z registru řidičů. Řidiči tak zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů.

 • dostanete: výpis z registru řidičů,
 • potřebujete: platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.),
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

6. Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. 

Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

 • dostanete: výpis z insolvenčního rejstříku,
 • potřebujete: identifikační číslo organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

7. Zřízení datové schránky
Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci - pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Datová schránka se zřizuje bezplatně na žádost fyzické osoby, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.

 • získáte: datovou schránku
 • potřebujete: občanský průkaz
 • neplatíte

8. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky ze systému Czech POINT
Pro tento úkon je třeba znát jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození a číslo občanského průkazu pověřované osoby, IČ (identifikační číslo), název obchodní firmy a její sídlo. V systému CZECH POINT je rovněž možné:

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci
 • Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.

9. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do datové schránky
Pro tento úkon je třeba dokument uložený na flash mediu a průkaz totožnosti. Autorizovaná konverze dokumentů na žádost je zpoplatněna částkou 30 Kč za stránku.

10. Přijetí podání podle živnostenského zákona
Veškerá podání obecním živnostenským úřadům lze předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50 Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

11. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

12. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
V současné době je v provozu on-line systém pro evidenci přijatých autovraků (vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky). Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na modulu autovraků ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků

Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Vydání přístupových údajů do MA ISOH se uskutečňuje na základě:

 • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
  identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Podrobnější informací o problematice autovraků na https://autovraky.mzp.cz/autovrak/. Pracovník kontaktního místa může provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci. Tyto činnosti provádí všechna kontaktní místa Czech POINT. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50 Kč.

13. Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat s dodáním až domů (do tří pracovních dnů od přijetí objednávky).

14. Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů
Matriční úřady jsou na základě novely zákona o občanských průkazech (§ 17a odst. 3) zapisovatelem údajů o ztrátě a odcizení občanského průkazu. Matriční úřady zapisují ohlášení, v důsledku kterého se zneplatní OP prostřednictvím formuláře Czech POINT: Občan na matričním úřadu ohlásí ztrátu nebo odcizení OP a uvede své identifikační údaje – buď rodné číslo nebo jméno(a), příjmení, datum narození, nutné pro vyhledání shody těchto údajů s údaji vedenými v evidenci obyvatel. Zapsáním do evidence se pak občanský průkaz automaticky zneplatní. 

Pokud ani po opakovaném zadání údajů nedojde ke ztotožnění občana nebo občan v informačním systému evidence obyvatel není dohledán, matriční úřad občana odkáže na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný pro vydání OP (podle místa trvalého pobytu).

15. Vydání výpisu snímku z katastrální mapy
Požádat o něj může kdokoliv, aniž by měl k danému místu jakýkoliv vztah. Tuto službu mohou využívat občané například při stavebních řízeních či oceňování nemovitostí. Za výpis zaplatí žadatel 100 Kč.

Informace o všech výstupech, které Czech POINT poskytuje, získáte na http://www.czechpoint.cz/

Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 189931 x
Vytisknout