Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s ostatními předpisy týkající se bezpečnosti osobních údajů, Vás na této stránce informujeme o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje na Městské části Prahy 16 zpracováváme.

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Zabezpečení vašich osobních dat
Webové stránky
Soubory cookies
Vaše práva
Účely zpracování osobních údajů
Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Kdo zpracovává vaše osobní údaje
Správcem Vašich osobních údajů je Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, IČ:  00241598,  DIČ: CZ 00241598, dále jen „MČ Praha 16“. Můžete nás kontaktovat na e-mailu elpodatelna@praha16.eu nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 234 128 111 či prostřednictvím datové zprávy adresované na: ntsbt5z. 

Pověřenec na ochranu osobních údajů
Městská část Praha 16 jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

JUDr. Simona Rašková
e-mail: raskova@muller-skalicky.cz
tel.: +420 222 351 890

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Abychom mohli vést zákonnou i smluvní agendu, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme osobní údaje pro zde uvedené Účely zpracování.

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich však nemůžeme s Vámi lépe komunikovat. Tyto kontaktní údaje jsou námi zpracovány pouze poté, co je sami uvedete (vyplníte) při prvotní komunikaci s námi (vyplněním kontaktních údajů v žádosti, formuláři apod.). Bez ostatních osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou a smluvní povinnost. 
Při naší práci dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, a to v těchto Informačních systémech (pdf, 275 kB). 

Komu předáváme osobní údaje
Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci, jiným správním orgánům. Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (dodavatelům IT systémů, externí správce sítí, externí právní kanceláři, exekutorským úřadům – za účelem vymáhání naší pohledávky). Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení vašich osobních dat
Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost CVS Development, spol. s r.o., IČO: 27125637, se sídlem Březenská 1466/10, 182 00 Praha 8, a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:
  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

Soubory cookies
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Vaše práva
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme. 

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla MČ Praha 16. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:
  1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
  2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
  3. Ověřením totožnosti na podatelně MČ Praha 16 při podání žádosti.
  4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna).  Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.
 
Účely zpracování osobních údajů (pdf)

Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití

Souhlas s ukládáním cookies

Zveřejněno: 12.02.2019 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 11.03.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 20926 x
Vytisknout