Radotínské skály a vyhlídky

Naučná stezka Radotín 
Zastávka č. 15 - Radotínské skály a vyhlídky (pdf, 1,9 MB)


Naučná stezka Radotín: Zastávka č. 15 - Radotínské skály a vyhlídky

Umístění tabule na portálu Mapy.cz:Naučná stezka Radotín - Zastávka č. 15: Radotínské skály a vyhlídky
Naučná stezka Radotín - Zastávka č. 15: Radotínské skály a vyhlídky

Přírodní památka Radotínské skály je významná geologická lokalita, která zahrnuje dvě území severně od ulice K Cementárně. Předmětem ochrany je geologický profil, který dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve v nejvyšším ordoviku, siluru a spodním devonu a vývoj života v těchto obdobích. Jde o opěrný geologický profil ke globálnímu stratotypu hranice silur-devon (NPP Klonk) s několika nalezišti zkamenělin, které jsou stratigraficky významnou pomůckou. 

Na jihovýchodním okraji se nachází nejstarší horniny svrchního ordoviku. Dále přechází do černých graptolitových břidlic litohlavského a motolského souvrství, které jsou charakteristické pro silur. K severozápadu je profil tvořen většinou břidlicemi a vápenci několika souvrství (kopaninského, požárského, lochkovského a pražského). Jedná se o jeden z nejlepších profilů hraničními vrstvami mezi silurem a devonem v Čechách.

Na území je několik typických nalezišť zkamenělin (zejména ramenonožci, mlži, gastropodi, hlavonožci, trilobiti a graptoliti). Nejznámější jsou naleziště ve spodní části lochkovského souvrství v tzv. Antipleurové rokli a v hraničních polohách lochkovského a pražského souvrství tzv. Šikmá skála.

Zdroj: http://lokality.geology.cz/3966

Lokalita patří mezi významné paleontologické lokality
Foto: Jakub MarešLokalita patří mezi významné paleontologické lokality
Foto: Jakub Mareš

Severní část chráněného území nad cementárnouFoto: Společnost Českomoravský cement
Na skalnatých svazích rostou teplomilná travinná společenstva.

Severní část chráněného území nad cementárnou je pokryta vápnitým prachem z cementárny a je druhově chudá. Roste zde např. rozchodník bílý nebo mateřídouška časná. Významnější je bezlesá horní část svahů, kde se na vápnitých půdách vyskytují druhově bohatá společenstva

Naproti cementárně je u silnice opuštěný lom, v kterém se těžil vápenec pro Radotínskou cementárnu. Ta se v té době nacházela v centru Radotína a vápenec se do ní dopravoval pomocí vlečky.

Jižní část Radotínských skalFoto: Jakub Mareš
Jižní část Radotínských skal 
je tvořena ordovickými břidlicemi a křemenci. Jedná se o jeden z opěrných profilů hranice mezi stupni kosov a kralodvor, odkryté pouze na několika místech v Čechách. V roce 1950 byla v blízkosti objevena mykorhizní houba čirůvka radotínská (Tricholoma radotinense)

Travertinový pramenFoto: Jakub Mareš
Ve vápencové části se u silnice nachází Travertinový pramen. Při průniku vody na povrch dochází k narušení rovnováhy rozpuštěných karbonátů, takže se nadbytečný vápenec sráží ve formě pěnovce


1929: Pohled z Radotínských skal směrem k Radotínu
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín
V okolí Radotína se vyskytují vyhlídky, které jsou cílem výletníků již více než sto let. Zde pohled z Radotínských skal směrem k Radotínu, rok 1929

1930: Pohled z Klapice
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín
Další vyhlídka se nacházela na protějším kopci, na Klapici. Pohled z místa této fotografie z roku 1930 se vám již nenaskytne, neboť ho zakryly vzrostlé stromy, ale o kus výše je nový výhled, vzniklý současnou těžbou dřeva
Zveřejněno: 02.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1588 x
Vytisknout