Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek

JménoFunkceTelefonE-mail
Kalina Viktor Ing., DiS. krizové řízení, vymáhání 234 128 230 viktor.kalina@praha16.eu


Sídlo úseku
U Starého stadiónu 1379/13, 153 00  Praha-Radotín, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
 • řeší ve spolupráci s jednotkami integrovaného záchranného systému všechny mimořádné události na území městské části i v širším okolí, které by mohly mít vliv na zdraví a majetek obyvatel městské části či by mohly ohrozit jejich životy,
 • zajišťuje organizování přípravy na krizové situace, včetně zpracování a aktualizace krizového plánu, zasedání bezpečnostní rady a krizového štábu a dalších povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, v platném znění,
 • poskytuje MHMP a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu, krizového plánu a dílčího plánu obrany,
 • zajišťuje přípravu městské části na hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich organizační zajištění podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
 • uplatňuje požadavky městské části na plnění Hospodářských opatření pro krizové stavy v informačním systému Argis a Krizkom u Správy státních hmotných rezerv,
 • zajišťuje přípravu městské části na mimořádné události a další povinnosti při ochraně obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, platném znění, a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění,zajišťuje plnění úkolů na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění,spolupracuje na zajištění připravenosti a ochrany kritické infrastruktury podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • zajišťuje ochranu před povodněmi podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, organizuje podle rozhodnutí povodňové komise nebo krizového štábu technická opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku,
 • pravidelně aktualizuje povodňový plán, plánuje provádění povodňových prohlídek, potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů pozemků a staveb s povodňovým plánem MČ, zpracovává zprávu o povodni a předkládá ji na MHMP, poskytuje podklady do programu Povis (Ministerstvo životního prostředí ČR),
 • připravuje informace o mimořádných událostech a krizových situacích v MČ i správním obvodu Praha 16 a zveřejňuje je vhodným způsobem s ohledem na jejich povahu, závažnost a místní a časový dosah,
 • rozesílá informační a varovné zprávy v rámci systému varování a vyrozumění MČ,
 • zajišťuje připravenost městské části k plnění opatření obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění,
 • zpracovává a vede Plán nouzového přežití obyvatelstva, Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny,
 • vyhotovuje pověření k provedení výběru věcných prostředků pověřenou osobou Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy,
 • spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím hlavního města Prahy při přípravě opatření za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění,
 • zpracovává Jmenný seznam zaměstnanců, pro které je vyžadováno zproštění výkonu mimořádné služby,
 • zajišťuje metodickou činnost prevence kriminality, vyhledávání programů prevence kriminality, jedná s partnery (např. MHMP, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace),
 • iniciuje vznik preventivních programů, účastní se jednání v pracovních skupinách, zpracovává návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality na místní úrovni a granty prevence kriminality na místní úrovni,
 • plní povinnosti městské části na úseku ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v rozsahu povinností funkce bezpečnostního ředitele,
 • vede přehled míst, na kterých je nezbytně nutné mít přístup k utajovaným informacím, zpracovává oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, společně se zvláštními skutečnostmi,
 • zajišťuje zpracování a vedení dokladů administrativní bezpečnosti, zadává zpracování projektu fyzické bezpečnosti objektu,
 • spolupracuje s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín, provádí její metodické vedení podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zpracovává dohody o výkonu činnosti se členy a účastní se roční inventarizace majetku a závazků,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek MČ a součinnost s finančními úřady, peněžními ústavy a dalšími institucemi, podává návrhy k soudu u nedoplatků sankční povahy,
 • na základě rozhodnutí RMČ připravuje podklady pro vymáhání pohledávek exekutorskými úřady, celními úřady či jiným vhodným způsobem a komunikaci při takto vedených řízeních.
Související odkazy
Informace z oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Potřebuji vyřídit
Povodňový plán nemovitosti
Potvrzení povodňového souladu (právnické osoby)

Formuláře
Povodňový plán vlastníka nemovitosti (doc, 70 kB)
Povodňový plán vlastníka nemovitosti (pdf, 58 kB)
Formulář změn pro vyrozumění - povodňový plán (doc, 38 kB)
Formulář změn pro vyrozumění - povodňový plán (pdf, 24 kB)
Aktualizováno: 26.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 21330 x
Vytisknout