Popis činnosti Kanceláře úřadu

Sekretariát

 • připravuje podklady pro jednání starosty a zástupců starosty
 • zajišťuje svolávání porad vedoucích zaměstnanců, vypracovává zápisy z průběhu jednání, podle pokynů starosty zajišťuje požadované materiály pro tyto porady
 • vykonává sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a radní
 • podle pokynů zajišťuje přípravu, přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, zástupců starosty a radních
 • eviduje usnesení RMČ a ZMČ
 • zpracovává zápisy a usnesení z jednání RMČ a ZMČ a předává je členům RMČ, ZMČ, předsedům výborů a komisí a vedoucím zaměstnancům, vkládá je na Extranet MČ 
 • účastní se jednání RMČ, ZMČ a dalších jednání podle pokynů starosty a zástupců starosty
 • provádí příjem, evidenci, vyřizování došlé pošty pro starostu, zástupce starosty a radní včetně ukládání a následné skartace
 • vyřizuje korespondenci starosty, jeho zástupců a radních, vede adresář a telefonní seznam osob a firem, se kterými starosta a jeho zástupci udržují kontakt
 • sleduje elektronickou poštu a upozorňuje starostu a zástupce starosty na došlé zprávy.

Personální úsek

 • vypracovává podklady pro přijetí, změnu a skončení pracovního poměru zaměstnanců, vede osobní evidenci a osobní spisy pracovníků včetně jejich pracovních náplní
 • vede přehled žen na mateřské dovolené, přehled o pracujících důchodcích, evidenci osobních čísel zaměstnanců, evidenci o délce pracovních úvazků, evidenci zápočtových listů, evidenci pracovních úrazů a další důležité údaje a přehledy
 • vede přehled o významných jubileích pracovníků
 • sleduje podpůrčí doby zaměstnání bývalých pracovníků úřadu
 • zpracovává podklady pro statistická a jiná hlášení
 • vyhotovuje platové výměry při nástupu nových pracovníků a další změny týkající se platu nebo funkce
 • vypracovává podle příslušných předpisů dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vede evidenci těchto dohod
 • plní povinnosti přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a dalších úřadů a institucí vyplívající ze zvláštních právních předpisů
 • vede přehled čerpání dovolených pracovníků ÚMČ a zodpovídá za vyčerpání celé dovolené u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou či je rozvázán výpovědí nebo dohodou
 • vede přehled o ověření zvláštní odborné způsobilosti pracovníků úřadu, zasílá přihlášky na školení pracovníků ÚMČ patřičným organizacím a vede přehled termínů školení
 • vede agendu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP), v rámci níž ve spolupráci s externím spolupracovníkem zajišťuje zejména proškolení pracovníků v BOZP a řeší pracovní úrazy
 • zodpovídá za vedení evidence a kontrolu splnění zákonných povinností vedoucích zaměstnanců v oblasti střetu zájmů
 • organizuje časový plán pobytů v rekreačním zařízení MČ v Chrobolech.

Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek

 • řeší ve spolupráci s jednotkami integrovaného záchranného systému všechny mimořádné události na území městské části i v širším okolí, které by mohly mít vliv na zdraví a majetek obyvatel městské části či by mohly ohrozit jejich životy
 • zajišťuje organizování přípravy na krizové situace, včetně zpracování a aktualizace krizového plánu, zasedání bezpečnostní rady a krizového štábu a dalších povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, v platném znění 
 • poskytuje MHMP a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního a Krizového plánu hl. m. Prahy
 • zajišťuje přípravu městské části na hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich organizační zajištění podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
 • uplatňuje požadavky městské části na plnění Hospodářských opatření pro krizové stavy v informačním systému Argis u Správy státních hmotných rezerv
 • zajišťuje přípravu městské části na mimořádné události a další povinnosti při ochraně obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
 • zajišťuje ochranu před povodněmi podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, organizuje podle rozhodnutí povodňové komise nebo krizového štábu technická opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku
 • pravidelně aktualizuje povodňový plán, plánuje provádění povodňových prohlídek, potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů pozemků a staveb s povodňovým plánem MČ, zpracovává zprávu o povodni a předkládá ji na MHMP, poskytuje podklady do programu Povis (Ministerstvo životního prostředí ČR)
 • zajišťuje připravenost městské části k plnění opatření obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění 
 • zpracovává a vede Plán nouzového přežití obyvatelstva, Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny
 • vyhotovuje pověření k provedení výběru věcných prostředků pověřenou osobou Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy 
 • spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím hlavního města Prahy při přípravě opatření za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění 
 • zpracovává Jmenný seznam zaměstnanců, pro které je vyžadováno zproštění výkonu mimořádné služby
 • zajišťuje metodickou činnost prevence kriminality, vyhledávání programů prevence kriminality, jedná s partnery (např. MHMP, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace)
 • iniciuje vznik preventivních programů, účastní se jednání v pracovních skupinách, zpracovává návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality na místní úrovni a  granty prevence kriminality na místní úrovni (Partnerství), spolupracuje s vedoucím Klubu mládeže Radotín
 • plní povinnosti městské části na úseku ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to v rozsahu povinností funkce bezpečnostního ředitele
 • vede přehled míst, na kterých je nezbytně nutné mít přístup k utajovaným informacím, zpracovává oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
 • zajišťuje zpracování a vedení dokladů administrativní bezpečnosti, zadává zpracování projektu fyzické bezpečnosti objektu
 • spolupracuje s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Radotín, provádí její metodické vedení podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zpracovává dohody o výkonu činnosti se členy, vede dokumentaci Kancelář pro obec a účastní se roční inventarizace majetku a závazků
 • zajišťuje vymáhání pohledávek MČ a součinnost s finančními úřady, peněžními ústavy a dalšími institucemi, podává návrhy k soudu u nedoplatků sankční povahy a poplatků
 • na základě rozhodnutí RMČ připravuje podklady pro vymáhání pohledávek exekutorem a komunikaci při takto vedených řízeních.

Právní úsek

 • poskytuje právní služby pro MČ, ÚMČ a organizační složky MČ ve všech oblastech právních vztahů
 • dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů a dalších předpisů upravujících činnost MČ a ÚMČ
 • zajišťuje výklad obecně závazných právních předpisů
 • podílí se na tvorbě statutárních dokumentů MČ a ÚMČ, účastní se přípravy a projednávání jiných právně významných dokumentů a odpovídá za to, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • poskytuje právní porady, konzultace o právních předpisech, soudních rozhodnutích a jiných právně významných aktech
 • podle požadavků MČ a ÚMČ vypracovává písemné právní rozbory a písemná právní stanoviska, vzory smluv všeho druhu a jiných písemností, které vyžadují právní asistenci
 • jedná z pověření MČ a ÚMČ v právních záležitostech před soudy a ostatními orgány, připravuje pro řízení před nimi příslušná podání a posuzuje možnost smírného řešení vzniklých neshod před soudním aj. projednáváním
 • na vyžádání poskytuje právní součinnost při správních řízeních.

Úsek informatiky

 • zajišťuje chod technického i programového vybavení a informačních systémů
 • stará se o databáze (registry, agendy atd.) a zajišťuje jejich ochranu před zneužitím
 • zajišťuje provoz počítačové sítě
 • odpovídá za provoz programů a aplikací v počítačové síti a zálohování dat
 • zajišťuje servisní a poradenskou činnost včetně veškerého pomocného materiálu
 • zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ ve správním obvodu, MHMP a dalšími institucemi při nákupu a správě vybavení výpočetní technikou.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury

 • vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost
 • plní působnost obce při výkonu samosprávy ve školství mimo ekonomických činností
 • koordinuje oblast školství ve správním obvodu Praha 16
 • spoluorganizuje akce pořádané MČ
 • zajišťuje činnost grantové komise v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury
 • působí v oblasti protidrogové prevence
 • plní funkci protidrogového koordinátora správního obvodu Praha 16
 • spolupracuje s Klubem mládeže Radotín
 • spolupracuje s letopiseckou komisí
 • zajišťuje redakční činnost pro Noviny Prahy 16.

Úsek propagace

 • provádí práce s elektronickými a digitálními technologiemi za účelem propagace MČ
 • připravuje elektronické verze publikací (časopisů)
 • zajišťuje veškeré grafické práce včetně návrhů
 • zpracovává inzeráty pro Noviny Prahy 16
 • archivuje dokumenty a celá čísla Novin Prahy 16
 • připravuje a realizuje Noviny Prahy 16 na internetových stránkách MČ
 • dokumentuje dění v MČ, vytváří a průběžně rozšiřuje archivní materiály (vč. fotografií), a to i za ostatní území správního obvodu Praha 16
 • provádí záznam a střih digitálních videosnímků
 • spoluorganizuje akce pořádané MČ
 • spravuje webové stránky a Extranet MČ
 • připravuje tiskové zprávy a další informace z dění v MČ na webové stránky a podle jejich povahy rovněž na Extranetu MČ, hlášeními místního rozhlasu, na vývěskách v budovách ÚMČ i plakátovacích plochách
 • na Extranet MČ vkládá veškeré informace pro informovanost zaměstnanců, zápisy z komisí, materiály pro členy ZMČ apod.
 • zajišťuje redakční činnost pro Noviny Prahy 16
 • připravuje podklady pro distribuci Novin Prahy 16.
Vytisknout