Úsek vnitřní správy

JménoFunkceTelefonE-mail
Bednářová Jaroslava DiS. přestupky 234 128 242 jaroslava.bednarova@praha16.eu

Sídlo úseku: 
náměstí Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku vnitřní správy
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů České republiky a Evropské unie a místního referenda,
 • plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů,
 • přijímá oznámení o vstupu nadace do likvidace a oznámení o zrušení nadace, zrušování nadace, nařizování její likvidace a jmenování likvidátora,
 • projednává přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění,
 • projednává přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dopravněsprávní agendy),
 • projednává další přestupky, není-li kompetence svěřena jinému odboru ÚMČ,
 • metodicky podporuje všechna pracoviště ÚMČ při projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů v rámci jejich agend,
 • připravuje souhrnné přehledy a statistiky přestupků za ÚMČ jako celek,
 • poskytuje výpisy z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení,
 • projednává správní delikty podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
 • projednává podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • projednává žádosti o poskytnutí ochrany podle § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • vede evidenci válečných hrobů za správní obvod Praha 16,
 • spolupracuje s komisí letopiseckou – zajišťuje výroční zprávy jednotlivých odborů a organizací,
 • vede agendu názvů ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov,
 • kontroluje stav uličního značení a řeší závady s MHMP a vlastníky nemovitostí a zařízení,
 • vyřizuje žádosti o souhlas s použitím znaku a vlajky MČ, včetně jejich předkládání RMČ,
 • přijímá oznámení o pořádání akcí,
 • vede souhrnnou evidenci o stížnostech a peticích za MČ a ÚMČ jako celek,
 • zajišťuje součinnost s vedením MČ a ÚMČ při vyřizování stížností a petic,
 • vede souhrnnou evidenci o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za MČ a ÚMČ jako celek,
 • metodicky podporuje všechna pracoviště ÚMČ při projednávání žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Potřebuji vyřídit

Aktualizováno: 22.05.2024 – Pavlína Holá ; Přečteno 22471 x
Vytisknout