Usnesení zastupitelstva č.12

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem

Číslo zastupitelstva: 4
č. 12
Ze dne 24.04.2023

s o u h l a s í

se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem
Zveřejněno: 03.05.2023 – Martina Stará ; Přečteno 308 x
Vytisknout