Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
15 5 Odsouhlasení usnesení V. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 19. června 2023
14 5 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 19. června 2023
13 5 Informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16 pondělí 19. června 2023
12 5 Personálního doplnění v poradním orgánu Zastupitelstva městské části Praha 16 – jmenování pana Thomase Jandečky členem Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 19. června 2023
11 5 Záměr změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 528/2, 528/4, 528/6, 528/10, 528/13, 528/17 v k. ú. Radotín spočívající ve zmenšení plochy pro umístění plovoucí značky DH (plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R) v návaznosti na projekt nového P+R a využití zbývající plochy pro sport – SP (Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu) pondělí 19. června 2023
10 5 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16299/2363093 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 2615 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč bez DPH pondělí 19. června 2023
9 5 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16285/2363029 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemku parc.č. 28/1 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.500,- Kč bez DPH pondělí 19. června 2023
8 5 záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1719 a 2570 v k.ú. Radotín označených návrhem geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2570/A o výměře 279 m2 a pozemek parc.č. 2570/B o výměře 198 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi navazujících pozemků parc.č. 1720/12 a 1720/32 v k.ú. Radotín paní OSOBNÍ ÚDAJE, dceři dosavadního nájemce pana OSOBNÍ úDAJE pondělí 19. června 2023
7 5 Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 5. června 2023 pondělí 19. června 2023
6 5 Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 17. dubna a 15. května 2023 pondělí 19. června 2023
5 5 Informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 5/2023 do čísla 6/2023 pondělí 19. června 2023
4 5 Informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do dubna 2023 pondělí 19. června 2023
3 5 Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2022 pondělí 19. června 2023
2 5 Kontrola plnění usnesení pondělí 19. června 2023
1 5 Kontrola zápisu IV. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 24. dubna 2023 pondělí 19. června 2023
28 4 K revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. II/28/22 ze dne 5. prosince 2022 ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15656/2258981 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 347/1, 357/1, 357/41, 357/42, 357/43, 946/1, 2581/1, 2582/3, 2588/4, 2591/3 a 2644/10 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování zemního kabelu nízkého napětí pondělí 24. dubna 2023
21 4 Odsouhlasení usnesení IV. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 24. dubna 2023
20 4 Informace o investiční výstavbě v Radotíně pondělí 24. dubna 2023
19 4 Personální změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 16 pondělí 24. dubna 2023
18 4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/16121/2361898 mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2554/8, 2554/16 a 2565 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.500,- Kč bez DPH pondělí 24. dubna 2023
17 4 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2023 pondělí 24. dubna 2023
16 4 Nová zřizovací listina pro organizační složku Pečovatelská služba Praha - Radotín se sídlem K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 16, se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín pondělí 24. dubna 2023
15 4 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Technické služby Praha-Radotín, IČ: 70889678, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín pondělí 24. dubna 2023
14 4 záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2, ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
13 4 Záměr směny části pozemku parc.č. 2092, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 96 m2 z celkové výměry 211 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/25, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 75 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, v cenách určených znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
12 4 záměr prodeje části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Radotín OSOBNÍ ÚDAJE, a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
11 4 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o orientační výměře 6 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín manželům OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
10 4 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 panu OSOBNÍ ÚDAJE, za cenu určenou znaleckým posudkem pondělí 24. dubna 2023
9 4 Uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a paní OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 1555/3, 2564/1 a 2567 v k.ú. Radotín označených Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako jednotný pozemek parc.č. 2564/4 o výměře 404 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za dvě části pozemku parc.č. 1539/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4015-38/2023 jako pozemek parc.č. 1539/9 o výměře 206 m2 a pozemek parc.č. 1539/10 o výměře 198 m2 ve vlastnictví paní OSOBNÍ ÚDAJE, bez finančního vyrovnání cen směňovaných pozemků z důvodu shodné výměry i cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem na výši 61.810,- Kč pondělí 24. dubna 2023
8 4 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, a manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 za cenu určenou Znaleckým posudkem č. 1006-3/2023 na výši 605.710,- Kč pondělí 24. dubna 2023
12