Ukrytí obyvatelstva

Ukrytí obyvatelstva je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé úkryty.

Využitím stálých úkrytů civilní ochrany, které byly vybudovány a jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení), nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na dobu potřebnou k jejich zpohotovení (zvláštní podmínky využití jsou stanoveny pro podzemní dopravní ochranné systémy) a nerovnoměrné rozmístění. Rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva budou dále sehrávat orgány obcí a budou tedy již v období mimo krizové stavy, ve spolupráci s HZS krajů, provádět vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáže, sklepy) vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové výstavby, v rámci územního plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva.

V případě, že v blízkosti Vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen IÚ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m

Každá fyzická osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace. Jak bude informování? V případě události místního rozsahu budete informováni zasahujícími jednotkami. Pokud se bude jednat o rozsáhlé mimořádné události v hl. m. Praze, budete bezodkladně informováni varovným signálem poplachových sirén a prvotní hlasovou informací prostřednictvím elektronických sirén. Následně budou TV stanice a regionální rozhlasové stanice vysílat zprávu o vzniklé situaci a předávat pokyny pro chování obyvatelstva.

Magistrát hl.m. Prahy, přesněji odbor krizového řízení, uzavřel smlouvy o spolupráci s těmito rozhlasovými a televizními stanicemi:

Název stanice  Kmitočet (FM)
 Evropa 2  88,2 MHz
 Country radio  89,5 MHz
 City  93,7 MHz
 Český rozhlas - Radiožurnál  94,6 MHz
 Fajn radio  97,2 MHz
 Kiss  98,0 MHz
 Bonton  99,7 MHz
 Frekvence 1  102,5 MHz
 UPC ČR, a.s.  Info kanál E 12
 Česká televize  
 TV Nova  

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3-5denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla:

 • ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky
 • trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou
 • osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby
 • přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio

NEZAPOMEŇTE!

 • před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn;
  po odchodu řádně uzavřete byt
 • ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt
 • domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra, ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu
 • před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.
 • po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení
 • po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace
 • při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit úkrytovým řádem a pokyny velitele případně pořádkové služby

Úkryty v podnicích

Majitel: Českomoravský cement, a.s., Závod Radotín
K Cementárně
Kapacita: 250 míst
Počet úkrytů: 2
Třída odolnosti: 5

Majitel: BETATEL s. r.o.
nám. Osvoboditelů 1410
Kapacita: 50 míst
Počet úkrytů: 1
Třída odolnosti: 5

Úkryty v domech

Majitel: Občanské sdružení ZDERASKÁ 1011
Zderazská 1011/13
Kapacita: 60 míst
Počet úkrytů: 1
Třída odolnosti: 5

Majitel: Bytové družstvo Živcová č.p. 1013
Živcová 1013/1
Kapacita: 50 míst
Počet úkrytů: 1
Třída odolnosti: 5

Další podrobné informace (příručka ke stažení):
Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby (pdf, 960,6 kB)
Zpracoval a vydal: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, rok vydání: 2001

Prostředky individuální ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:
 • celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
 • všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
 • k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

ochrana hlavyOchrana hlavy

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

 
Ochrana obličeje a očí
Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

ochrana trupuOchrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

 • dlouhé zimní kabáty;
 • bundy;
 • kalhoty;
 • kombinézy;
 • šusťákové sportovní soupravy.

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní. 

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.
Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.
Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:

 • k přesunu osob do stálých úkrytů;
 • k úniku ze zamořeného území;
 • k překonání zamořeného prostoru;
 • k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
 • k evakuaci obyvatelstva.

Zdroj: HZS ČR

Zveřejněno: 24.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 19386 x
Vytisknout