SMS zprávy už fungují naostro

Řeč je o systému vyrozumívání obyvatel Městské části Praha 16. Od října do prosince totiž proběhly první tři zkoušky tohoto zbrusu nového systému, které se tak budou z rozhodnutí pracovní skupiny, resp. předsedy Povodňové komise MČ Praha 16, uskutečňovat v pravidelném intervalu všem zaregistrovaným vždy první středu v měsíci.

Jedná se o ty, kteří odevzdali vyplněný formulář Povodňového plánu nemovitostí do podatelny Balého 23/3, Praha – Radotín nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (datová schránka: ntsbt5z), případně na e-mailovou adresu elpodatelna@praha16.eu.

Jak taková zkouška probíhá?

Při přijetí registrace je nahlášenému telefonnímu číslu doručena tzv.registrační SMS zpráva, u které je nutno zpětně potvrdit přijetí, čímž je potvrzeno správné zadání do systému vyrozumívání. Během následujících pravidelných zkoušek bude na registrované telefonní číslo doručena informační SMS zpráva o právě probíhající zkoušce spojení, jejímž cílem je prověřit funkčnost, resp. správnost zaregistrovaných kontaktů.

Formulář Povodňového plánu nemovitostí, ve kterém mají možnost občané uvést až tři telefonní čísla pro vyrozumívání, obsahuje nejen kompletní kontaktní údaje na Povodňovou komisi Městské části Praha 16, ale například i obecné zásady chování při povodni nebo v případě vyhlášení evakuace.

Formulářem Povodňového plánu vlastníka nemovitostí se snaží radotínská radnice usnadnit svým občanům splnění zákonné povinnosti, kterou jim ukládá ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vlastníkem se v tomto případě rozumí jak právnická osoba, tak i fyzická osoba.
V případě, že tuto povinnost nesplní občan, dopouští se tak přestupku dle ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možné mu uložit pokutu dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč. V případě, že tuto povinnost nesplní právnická nebo podnikající fyzická osoba, dopouští se pak správního deliktu dle ustanovení § 125f odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možno v tomto případě uložit pokutu dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč.

V oblasti Radotína bylo záplavové území stanoveno vodoprávním úřadem (v současné době zařazeném pod Odborem životního prostředí MHMP) doposud platným opatřením vydaným dne 21. srpna 2003 pod č.j.: MHMP-118671/2003/V YS/Po/Ku. Změnu záplavového území může tento úřad stanovit na základě návrhu správce vodního toku, Povodí Vltavy, s. p. Prozatím platí záplavové území stanovené výše uvedeným opatřením a je nutné ho respektovat se všemi právními důsledky, tj. i povinností mít zpracované povodňové plány a provádět jejich aktualizaci. Výše uvedené ustanovení vodního zákona stále platí i pro obyvatele za linií protipovodňových zábran, vzhledem k tomu, že takto "ochráněné území" je stále zákonem bráno jako záplavové území. V Radotíně jde hlavně o oblast Na Benátkách.

O povinnosti mít povodňový plán nemovitosti jsme již opakovaně veřejnost informovali jak na stránkách Novin Prahy 16, tak i zde na webových stránkách Městské části Praha 16. Je až s podivem, že po nedávných zkušenostech z povodně, která Radotín potkala v červnu 2013, jen velmi malá část zaplavených, resp. postižených, má zájem mít aktuální a rychlé informace přímo od "své" Povodňové komise Městské části Praha 16, a nejde zde přehlédnout i neplnění povinnosti danou zákonem.

Odevzdání vyplněného Povodňového plánu nemovitosti a zařazení do systému vyrozumění může být v případě poskytování finanční pomoci ze strany Městské části Praha 16 v případě povodně jednou z podmínek pro přidělení financí. Kde formulář najít?

Formulář povodňového plánu pro vyplnění je možné si fyzicky v tištěné formě vyzvednout přímo na podatelně Úřadu městské části Praha 16, v elektronické podobě v článku Povodňový plán nemovitosti
Na uvedených místech je pro již zaregistrované připraven formulář změn pro vyrozumění, který je vhodné vyplnit, pokud je třeba změnit či doplnit nové telefonní číslo pro zasílání informačních/varovných SMS zpráv.

Je možno využít i služeb Mobilní radnice, která je nabízena jednak seniorům od 75 let, tak i handicapovaným, kdy pracovník Úseku krizového řízení a vymáhání pohledávek Kanceláře úřadu poradí a pomůže s vyplnění formuláře v místě bydliště. Službu mobilní radnice je možno si vyžádat na telefonu: 234 128 201 či na e-mailu: mobilniradnice@praha16.eu.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Povodňového plánu nemovitostí se můžete obracet na Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek Kanceláře úřadu na telefonu 234 128 230 a na e-mailu krize@praha16.eu, kde vám velmi rádi zodpovíme případné dotazy, poradíme či pomůžeme s vyplněním formuláře.

Děkujeme za spolupráci všem, kteří jste již odevzdali Povodňové plány své nemovitosti.
Dagmar Součková Mikolášková

Zveřejněno: 17.12.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13674 x
Vytisknout