O čem jednali zastupitelé

Na pondělním řádném jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 byly projednávány standardní informace o hospodaření městské části, zápisy z kontrolního a finančního výboru, Centrum Radotín, o postupu získání staré nádražní budovy, o právní subjektivitě Kulturně komunitního centra Koruna a majetkových záležitostech.

Hospodaření od ledna do června 2023

Za prvních šest měsíců letošního roku hospodaří radotínská radnice v hlavní činnosti s přebytkem ve výši 25,9 milionů korun, který vznikl především díky nižšímu čerpání běžných výdajů než bylo ve schváleném rozpočtu plánováno, dále díky obdrženým dotacím v letošním roce a postupným dočerpáváním dotací získaných v roce 2022 ponechaných k dočerpání v roce 2023. V ekonomické činnosti dosahuje průběžný hospodářský výsledek zisku 14,5 milionu Kč především díky příjmu z bytového hospodářství.

Centrum Radotín

Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě z prosince 2013, který upřesňuje postup výstavby, kdy dochází ke sloučení dvou etap - stavby obchodní třídy, náměstí a obytného komplexu, včetně sloučení časového rámce pro finální uzavření kupní smlouvy pro obě etapy. Ten původní nebylo možné dodržet z důvodu časově náročnějšího projednání změny územního plánu hl. m. Prahy pro stavbu a následně kvůli odvolání se účastníků proti rozhodnutí o schválení stavebního záměru Rezidence Centrum Radotín II.

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 25.9.2023 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 25.9.2023 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 25.9.2023 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 25.9.2023

Historická nádražní budova

V návaznosti na stavbu optimalizace trati, která byla dokončena v letošním roce, probíhá výstavba nové výpravní budovy. Historická výpravní budova z roku 1862 zůstane díky dlouhodobému požadavku radotínské radnice zachována a aktuálně se řeší se státem její svěření do správy Městské části Praha 16. V plánu je do ní po potřebné rekonstrukci umístit služebnu městské policie, která sídlí v nevyhovujících prostorách v ulici U Starého stadionu. Hlavní město Praha usnesením svého zastupitelstva ze září roku 2022 přislíbilo na rekonstrukci budovy v rámci Koncepce rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR ve střednědobém výhledu let 2023 – 2025 finanční podporu ve výši 30 milionů korun. Členové radotínského zastupitelstva na jednání odsouhlasili podání žádosti Městské části Praha 16 na vyslovení souhlasu Rady hl. města Prahy k provedení majetkových úkonů pro bezúplatný převod objektu č.p. 43 (staré výpravní budovy) a pozemku pod stavbou z vlastnictví státu, tedy SŽ, státní organizace do vlastnictví hl. města Prahy s následným svěřením do správy městské části. Radotínská radnice by tak po souhlasu pražské rady mohla provádět všechny majetkové úkony za hl. město Prahu a celou věc, i s ohledem na veřejný zájem výstavby služebny, urychlit.

Kulturně komunitní centrum Koruna

Kvůli zefektivnění a snížení provozní závislosti organizační složky KKCK na Městské části Praha 16 bylo zastupiteli odsouhlasena  zřízení organizace s právní subjektivitou, a to zapsaného ústavu. Cílem založení ústavu a jeho nezávislosti na městské části je i větší předpoklad získání dotačních prostředků na kulturně společenské projekty a programy. Podobný princip již funguje u Radotínské o.p.s., která provozuje sportovní halu, bazén a biotop v Radotíně. V čele Kulturně komunitního centra Koruna, z. ú. bude jmenovaný ředitel, který bude zajišťovat chod ústavu a bude se odpovídat správní radě složené ze zástupců městské části.
Zveřejněno: 29.09.2023 –Eva Javorská ; Přečteno 327 x
Vytisknout