Usnesení rady č.231

STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 245.000,- Kč

Číslo rady: 21
č. 231
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 245.000,- Kč.
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 200 x
Vytisknout