Usnesení rady č.232

STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4016-5997/2023 jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2, za kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 038562/2023-222 na výši 6.660,- Kč

Číslo rady: 21
č. 232
Ze dne 16.08.2023

rada   s o u h l a s í 

uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4016-5997/2023 jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2, za kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 038562/2023-222 na výši 6.660,-Kč.
Zveřejněno: 21.08.2023 – Martina Stará ; Přečteno 196 x
Vytisknout