PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Vedoucí Odboru občansko správního
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16
Adresa: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
VEDOUCÍ ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2023
Platová třída: 11.

Popis pracovní činnosti:
a) organizační, řídící, metodická konzultační a poradenská činnost na úseku všeobecné vnitřní správy (volby, válečné hroby, uliční značení, stížnosti a petice, pořádání akcí, užívání znaku a vlajky Městské části Praha 16, poskytování informací a další součinnost s orgány veřejné správy),
b) řízení a koordinace matriční a státoobčanské agendy,
c) metodická podpora a organizace projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů,
d) koordinace agendy podatelny, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel,
e) metodické vedení spisové služby úřadu.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění.

3) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo v bakalářském studijním programu,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) znalost právních předpisů souvisejících s pracovní činností, zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vše v platném znění,
d) dobré komunikační schopnosti v mluveném i písemném projevu, psychická odolnost,
e) schopnost samostatného rozhodování, řízení a vedení pracovního týmu,
f) vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě,
b) znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem (IS GINIS),
c) odborná způsobilost na úseku voleb dle příslušných ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
d) prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění,
e) řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) motivační dopis,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona,
f) lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b), d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 2.10.2023 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, LL.M., tel.: 234 128 200.

Praha 8. září 2023

Ing. Pavel Jirásek, LL.M.
tajemník Úřadu městské části Praha 16