PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Silničář, nástup od 1.5.2023
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha - Lipence
Adresa: K Obci 47,155 31 Praha-Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence
vyhlašuje dne 1. března 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

silničář

(podle přílohy k nařízení, část 2., díl 2.01. - Doprava 02. SILNIČÁŘ, 5. platová třída, Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě)

Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou

Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce: Praha
Termín nástupu: 1. května 2023, popř. nebo dle dohody

Platové zařazení: 5. platová třída podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 1
(platové rozpětí od 16 130,- do 23 510,- Kč, dle započitatelné praxe)
- po skončení zkušební doby možnost přiznání osobního příplatku

Zaměstnanecké benefity:
- příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na životní pojištění
- příspěvek na rekreaci
- příspěvek na kulturní, tělovýchovně a sportovní akce
- příspěvek na obědy

Rozsah vykonávané práce:
- čistění a hloubení příkopů a strojní sekání travních porostů, jak v příkopech, tak na ostatních pozemcích v majetku nebo svěřených do správy MČ Praha-Lipence
- řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel v majetku MČ Praha-Lipence, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
- údržba zeleně MČ Praha-Lipence formou sekání, hrabání a odvozu trávy z veřejných ploch, seřezávání větví stromů, keřů a náletových dřevin
- čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu, seškrabováním shrnováním, mytím apod., včetně odvozu odpadů a udržování průchodnosti a odtoku dešťových vod odpadovými kanálky
- v zimním období ruční a strojové odklízení sněhu z komunikací a chodníků v MČ Praha-Lipence
- vyprazdňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy
- zajištění chodu a provozu sběrného místa MČ Praha-Lipence
- provádění drobných údržbářských prací na majetku MČ Praha-Lipence
- v případě potřeby další práce podle konkrétních pokynů a úkolů starostky, místostarosty, tajemníka úřadu či referenta stavebního úseku MČ Praha-Lipence

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje podmínky:
- občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let
- dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání
- držitel řidičského oprávnění min. skupiny „B“
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost k požadovanému výkonu práce

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení a e-mailovou adresu
- datum a podpis

K přihlášce je nutné přiložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Výhodou:
- manuální zručnost a časová flexibilita
- znalosti a zkušenosti práce se zahradní technikou (sekačky, křovinořezy, plotové nůžky)
- zkušenosti s řízením a obsluhou komunálních vozidel

Písemnou přihlášku s požadovanými listinami a dokumenty je třeba doručit na:
Úřad Městské části Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence nejpozději do 12:00 hod. dne 31. března 2023.

Obálku s přihláškou viditelně označit: „Výběrové řízení – pracovník 1.5.2023“

Případné doplňující informace poskytne tajemník úřadu MČ Praha – Lipence Ing. Petr Jindra tel.: 257 921 167.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv k jeho průběhu.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu