Dronem nad tratí

Video, které ukazuje rekonstruovaný úsek trati od Smíchova až do Radotína. Materiál byl představen na 5. ředitelském kontrolním dni ke stavbě "Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ , který se konal 18. května za účasti investora, projektanta, realizačních firem a zástupců radotínské radnice. 

Modernizace trati, květen 2022:


Vysvětlivky k videu:

 • od odbočky Barrandov až do Radotína včetně je již zrekonstruována 2. traťová kolej (dále od řeky) a celá sudá kolejová skupina nádraží; v současné době probíhá dokončování rekonstrukce 1. traťové koleje (blíže řece) až před Radotín, kde je zrekonstruováno zatím jen pražské zhlaví stanice,
 • podél koleje je již dokončeno odvodnění s napojením na propustky pod komunikací,
 • s rekonstrukcí mostního objektu v ulici Podjezd byly spojeny komplikace s jeho původním založením na kamenné rovnanině, pod hladinou podzemní vody, kdy základy nebyly po obnažení stabilní, vlaky zde proto musely projíždět sníženou rychlostí,
 • v chodníku v současné době proběhla přeložka kabelizace pro navýšení příkonu do nové trakční měnírny,
 • dvoucestné rypadlo stojí v místě již zrušeného provizorního přejezdu, který nahrazoval podjezd při jeho výstavbě – jedinou přístupovou komunikaci do oblasti Malé Chuchle,
 • budované betonové oplocení slouží také pro částečné odhlučnění trati,
 • technologií právě vybavovaná nová trakční měnírna převezme funkci převozné trakční měnírny, která však zčásti zůstane v místě jako záložní zdroj v případě poruchy,
 • naproti trakční měnírně je umístěn nový technologický objekt, ocelový most na odbočné trati z Krče byl sanován na místě, mostnice byla zdvižena a pískována,
 • odbočná trať překonává výškový rozdíl dlouhými rampami a připojuje se ve Velké Chuchli,
 • mezi budoucí hlavní a předjízdnou kolej byly vloženy výhybky s pohyblivým hrotem srdcovky pro snadnější údržbu,
 • právě probíhá rekonstrukce přejezdu ve Velké Chuchli, po výstavbě železničního spodku již v těchto dnech proběhla výstavba kabelovodu napříč komunikací, dále pokračuje výstavba železničního svršku,
 • z důvodu stísněných prostorových podmínek byla vybudována opěrná zeď - pro vmístění nástupiště přiléhajícího ke komunikaci v jiné výškové úrovni,
 • zastávka Velká Chuchle je celkově přesunuta zhruba o 300 m blíže přejezdu pro lepší propojení s autobusovou dopravou a centrem městské části,
 • pro možné zvýšení traťové rychlosti jsou na trati vystavěny oblouky s větším poloměrem, a tedy menší křivostí, prostor bývalé zastávky Velká Chuchle,
 • na zárubních zdech mezi Chuchlí a Radotínem jsou zobrazeny různé motivy, komiks šneků, vlaku a další obrazy,
 • v uplynulých 14-ti dnech proběhlo svařování kolejnic technologií stykového odtavování,
 • po vystrojení trakčních podpěr a bran probíhá tahání kotevních úseků trakčního vedení,
 • zrekonstruované pražské zhlaví železniční stanice Radotín,
 • pás graffiti na 0,5 km dlouhé zárubní zdi před Radotínem nabízí různé motivy, i ty spjaté s Radotínem, třeba ozubené kolo, znázorňující místní průmysl, které má městská část ve znaku,
 • ve vlastní stanici Radotín je zbudována sudá kolejová skupina a ostrovní nástupiště,
 • v předstihu před výlukou liché kolejové skupiny probíhá výstavba částí stavebních objektů, zejména dvou podchodů a kabelovodu, které nezasahují do provozuschopnosti dvou ještě původních kolejí, ty budou jako jediné sloužit dopravě v první polovině července,
 • přejezd Na Betonce zůstane v provozu do závěru stavby, kdy bude zrušen,
 • na začátku dubna již byl otevřen podchod pro pěší - tunýlek za restaurací Rozmarýn, který zkracuje cestu zejména školákům.
Představena byla i prezentace, kterou měl na starost hlavní stavbyvedoucí modernizace trati Ing. Radek Filip ze společnosti Eurovia CS.

Prezentace Ing. Radka Filipa (pdf, 6,03 MB) 

Další informace o 5. ředitelském kontrolním dni


Zveřejněno: 20.05.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1400 x
Vytisknout